Algemene Voorwaarden Tonny Media B.V.

Definities 

1.  Tonny Media B.V.: Tonny Media, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 80814301.
2.  Klant: degene met wie Tonny Media B.V. een overeenkomst is aangegaan. 3.  Partijen: Tonny Media B.V. en klant samen. 
4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten  en leveringen van diensten of producten door of namens Tonny Media B.V.. 

2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van  derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

1.  Aanbiedingen en offertes van Tonny Media B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2.  Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte  staat vermeld.  
3.  Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn  overeengekomen. 

Aanvaarding  

1.  Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Tonny Media B.V. zich het recht voor de offerte  of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige  rechten kan ontlenen.  

2.  Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Tonny Media B.V. slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of  elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen 

1.  Alle prijzen die Tonny Media B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten  zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of  anders overeengekomen. 

2.  Alle prijzen op die Tonny Media B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins  kenbaar zijn gemaakt, kan Tonny Media B.V. te allen tijde wijzigen.  

3.  De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Tonny Media B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk  bestede uren.  

4.  De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tonny Media B.V., geldend voor de periode  waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

5.  Indien partijen voor een dienstverlening door Tonny Media B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd  een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn  overeengekomen. 

6.  Tonny Media B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.  

7.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Tonny Media B.V. de klant tijdig te laten weten  waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.  

8.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

9.  Tonny Media B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.  

10.  Voorafgaand aan de ingang ervan zal Tonny Media B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11.  De consument heeft het recht om de overeenkomst met Tonny Media B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat  met de prijsverhoging. 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Tonny Media B.V. gerechtigd een rente van 1% per  maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een  hele maand wordt gerekend. 

2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding  verschuldigd aan Tonny Media B.V..  

3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Tonny Media B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan.  

5.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen  van Tonny Media B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.  

6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Tonny Media B.V., dan is hij nog  steeds verplicht de afgesproken prijs aan Tonny Media B.V. te betalen.  

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze  overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Tonny Media B.V. te  verrekenen met een vordering op Tonny Media B.V..  

Verzekering 

1.  De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,  ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Tonny Media B.V. die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

2.  De klant geeft op eerste verzoek van Tonny Media B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Garantie 
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Tonny Media  B.V. enkel inspanningsverplichtingen en dus geen resultaatsverplichtingen. 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.  Tonny Media B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap uit.  

2.  Tonny Media B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door  derden. 

3.  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het  eventueel afgesproken voorschot door de klant.  

4.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Tonny Media B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  overeenkomst. 

5.  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Tonny Media B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant  

1.  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Tonny Media B.V..

2.  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet  anders voortvloeit.  

3.  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Tonny Media B.V. de betreffende bescheiden. 

4.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Tonny Media B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, 

4.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Tonny Media B.V. redelijkerwijs verlangde informatie,  gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen  de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Intellectueel eigendom 

1.  Tonny Media B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,  tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere  informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn  overeengekomen.  

2.  De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Tonny Media B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Geheimhouding 

1.  De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Tonny Media B.V. ontvangt geheim.

2.  Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Tonny Media B.V. waarvan de klant weet of redelijker-wijs  kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan  Tonny Media B.V. schade kan berokkenen. 

3.  De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook  geheimhoudt.  

4.  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit  het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht  

5.  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor  een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding 

1.  Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel  eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk  opeisbare boete. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 

2.  Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die  overtreding voortduurt. 

3.  Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook  hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.  

4.  Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van  Tonny Media B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring De klant vrijwaart Tonny Media B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Tonny  Media B.V. geleverde producten en/of diensten.  

Klachten 

1.  De klant dient een door Tonny Media B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken  op eventuele tekortkomingen. 

2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst  mocht verwachten, dan dient de klant Tonny Media B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1  maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  

3.  Consumenten dienen Tonny Media B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan  op de hoogte te stellen. 

4.  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Tonny Media B.V. in  staat is hierop adequaat te reageren.  

5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Tonny  Media B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

1.  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Tonny Media B.V.. 

2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Tonny Media B.V. ook daadwerkelijk (tijdig)  bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Tonny Media B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk  voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Tonny Media B.V. verschuldigd zijn.  

Aansprakelijkheid Tonny Media B.V. 

1.  Tonny Media B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is  veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2.  Indien Tonny Media B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3.  Tonny Media B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen of schade aan derden. 

4.  Indien Tonny Media B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn Elk recht van de klant op schadevergoeding van Tonny Media B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de  gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in  artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Tonny Media B.V. toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de  ontbinding niet rechtvaardigt.  

2.  Is de nakoming van de verplichtingen door Tonny Media B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan  ontbinding pas plaatsvinden nadat Tonny Media B.V. in verzuim is.  

3.  Tonny Media B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit  de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Tonny Media B.V. kennis heeft genomen van  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen  nakomen.  

Overmacht 

1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Tonny Media B.V.  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Tonny Media B.V. kan worden toegerekend  in een van de wil van Tonny Media B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten  aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in  redelijk-heid niet van Tonny Media B.V. kan worden verlangd.  

2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen.  

3.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Tonny Media B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet  kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Tonny Media B.V. er weer aan kan voldoen.  4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  

5.  Tonny Media B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als  gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

1.  Tonny Media B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  

3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal Tonny Media B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te  zeggen.  

Overgang van rechten 

1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van Tonny Media B.V..  

2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,  Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  

2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt  komt van wat Tonny Media B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tonny Media B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. 

Opgesteld op 15 april 2021.